Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: C.M. Gelton
BIG-registraties: 69059088025
Overige kwalificaties: K&J NIP
Basisopleiding: Klinische en Orthopedagogiek
AGB-code persoonlijk: 94004826

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Gelton Psychologie
E-mailadres: geltonpsychologie@gmail.com
KvK nummer: 27348970
Website: www.geltonpsychologie.nl
AGB-code praktijk: 94055524

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Angst / paniekaanvallen/ fobieen
Dwangmatig handelen en denken
Depressieve klachten / somberheid
Traumatische ervaringen
Gevoelens van onzekerheid / laag zelfbeeld
Levensfase problematiek
Problemen aangaande werk / toekomst
Spanningsklachten / burn-out klachten
Rouwverwerking
Lichamelijke klachten zonder medische reden
Eetproblemen
Coaching

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1
Naam: C.M. Lia Gelton
BIG-registratienummer: 69059088025

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Fysiotherapeuten, haptonoom, verloskundigen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen: enkele huisartsen in de omgeving van centrum Delft en huisartsen Studenten
Gezondheidszorg
Collega’s: Binnen het netwerk van Zorggroep PsyZorg Hoflanden, met name Leonie Verhoef
(99914076425), Helma Winkler (39049132025) en Sandra Schwerdfeger (69059656125)
– Ik ben lid van de coöperatie Psyzorg Hoflanden, een netwerk van Vrijgevestigde
Psychologenpraktijken binnen de regio Den Haag, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe
Waterweg Noord, werkzaam binnen de Generalistische BasisGGZ en de Specialistische GGZ. Psyzorg
Hoflanden vormt samen met de ketenpartners een professioneel netwerk binnen de GGZ.
– Tevens ben ik verbonden aan Stichitng 1nP

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
1. Indien tijdens de behandeling een medicatievraag naar voren komt, dan wordt dhr K. Kho
psychiater of de huisarts van de betreffende client, geconsulteerd..
2. Indien medicamenteuze behandeling gewenst blijkt gedurende de behandeling wordt dit verzoek
eerst met de huisarts besproken, indien doorverwijzing naar een psychiater gewenst is wordt dhr R.
Geisler, dhr K. Kho of GGZ Delflanden geadviseerd.
3. Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen door
mevr. H Schaart, GZ-psycholoog.
4. Indien ik niet op korte termijn ruimte heb om nieuwe patiënten aan te nemen, verwijs ik de
patiënt naar de website van Psyzorg Hoflanden, www.psyzorghoflanden.nl voor een lijst met collega
praktijken in de buurt. Voor specialistische GGZ verwijs ik naar de website van Stichting 1nP,
www.1np.nl
5. Indien ik niet over een gewenste expertise beschik, adviseer ik de patiënt een collega die wel deze
expertise heeft middels mijn netwerk binnen Psyzorg Hoflanden / 1nP.
6. Tijdens de behandeling vindt indien nodig overleg plaats met de huisarts of de POH-GGZ.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
– Patiënten kunnen beperkt gedurende avond/nacht/weekend telefonisch contact opnemen met mij.
– Indien er sprake is van een crisis wordt de huisarts betrokken. In samenspraak met de huisarts
wordt besloten of de crisisdienst van GGZ Delfland (Delft)
– Voor cliënten van 1nP geldt dat er een eigen crisisdienst onder de zorg van Parnassia te raadplegen
valt.
www.1np.nl
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: er gebruik wordt gemaakt van de algemeen geldende regels zoals opgesteld door het
NIP

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www. dsw.nlhttps://www.zilverenkruis.nlhttps://
www.menzis.nlhttps://www.multizorg.nlhttps://www.cz.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: https://www.geltonpsychologie.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.psynip.nlhttps://www.lvvp.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
o Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij de klachtencommissie LvvP en de klachtenregeling is hier te vinden: www.lvvp.info/over-delvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

Link naar website:
www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
o Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de LvvP bemiddelaar en de geschillenregeling is hier te vinden:

Link naar website:
www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mevrouw H (Hester) Schaart

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.geltonpsychologie.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Cliënten kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de website, daarnaast kunnen zij zich ook telefonisch bij mij aanmelden.
Ook huisartsen kunnen cliënten alvast voor aanmelden.
Ik breng hen op de hoogte van de wachttijd en maak zsm een intake afspraak.
Ik stuur cliënten een mail met de bevestiging van de afspraak.
De intake en behandeling is in eigen hand.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: C.M. Gelton

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie  Omschrijving
9406                  gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Indien gewenst en nodig in de SGGZ collega’s vanuit Stichting 1nP
https://www.1np.nl

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: C.M. Gelton

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie  Omschrijving
9406                   gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: C.M. Gelton

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie  Omschrijving
9406                  gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Na de intake volgt de bespreking van de behandelovereenkomst, dit gebeurt met elke cliënt.
Daarnaast worden afspraken gemaakt over evaluatiemomenten.
Met derden wordt na overleg met de cliënt informatie verstrekt, tenzij er een privacyverklaring is ondertekend.
Huisartsen worden aan het begin en het eind van een behandeltraject op de hoogte gebracht.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Op de momenten die eerder zijn afgesproken zijn er evaluatiemomenten / voortgangsgesprekken in de behandeling. Indien nodig of gewenst zijn deze er eerder.
De praktijk maakt gebruik van ROM, via het software programma.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): htpps://svr.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Elk kwartaal wordt hier aandacht aan besteed.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Aan het eind van de behandeling vraag ik de cliënttevredenheid uit.
Indien nodig wordt dit eerder ter discussie gesteld.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode  kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: CM Gelton
Plaats: Delft
Datum: 26-02-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

 

Contact

06-421 955 95
info@geltonpsychologie.nl

Registraties

GZ-Psycholoog (BIG 6905.9088.025)
Kinder- jeugdpsycholoog (NIP)
Klinisch- en orthopedagoog

KvK nr: 27348970

Bezoekadres

Gezondheidscentrum “de Hoed”
Kampveld 10 E
2611 DA DELFT

Google maps