Gelton Psychologie

"Een rotsvast bestaan"


Aanmelden bij de praktijk

Momenteel is er een wachttijd tot eind augustus

excuus! 

(06-06-18)

Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

Voor verzekerden van UVIT en Menzis geldt dat zij of expliciet toestemming nodig hebben van de  verzekeraar om het vergoed te krijgen of dat zij zelf de rekening zullen dragen van de behandeling.

Na overleg tussen u of uw huisarts kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier voor de basis GGZ.

 
 
 
 

 

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde

 

I.              Algemene informatie

 

1.     Gegevens ggz-aanbieder

-        Gelton Psychologie

-        Kampveld 10 E; 2611 DA   DELFT

-        06-421 95 595

-        Email: geltonpsychologie@gmail.com

-        KvK : 27348970

-        Website: www.geltonpsychologie.nl

-        BIG-registraties: 6905 9088 025 (GZ-Psycholoog)

-         Overige kwalificaties : Kinder en Jeugdpsycholoog NIP

-         AGB-code praktijk: 94 055524

-        AGB-code persoonlijk: 94 004826

 

 

2.     Werkzaam in:

 

o   de generalistische basis-ggz en

o   (in beperkte mate) de gespecialiseerde ggz

 

 

3.     Aandachtsgebieden

 

-       Cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht :

o   Angstklachten

o   Stemmingsklachten

o   Eetstoornissen

o   Rouwverwerking

o   Werk / studieproblemen

 

4.     Samenstelling van de praktijk

 

-       Aan de praktijk is de volgende zorg verlenende medewerker verbonden:

C.M. Gelton GZ Psycholoog (BIG 6905.9088.025)

 

5.     Professioneel netwerk

 

-        Er wordt gebruik gemaakt van een professioneel netwerk waaronder

o   Huisartsenpraktijk(en)

o   Collega psychologen en -psychotherapeuten

o   GGZ-instellingen

o   Anders: fysiotherapeuten , verloskundigen, etc


Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

Huisartsen: Maaike van Bentveld ; Hein Schreuder: Roland Hus en huisartsen Studenten Gezondheidszorg

 

-        Ik ben lid van de coöperatie Psyzorg Hoflanden, een netwerk van Vrijgevestigde Psychologenpraktijken binnen de regio Den Haag, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord, werkzaam binnen de Generalistische BasisGGZ en de Specialistische GGZ. Psyzorg Hoflanden vormt samen met de ketenpartners een professioneel netwerk binnen de GGZ.

-        Tevens ben ik verbonden aan Stichitng 1nP

 

-        Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

-         

1.     Indien tijdens de behandeling een medicatievraag naar voren komt, dan wordt dhr K. Kho psychiater of de huisarts van de betreffende client, geconsulteerd..

2.     Indien medicamenteuze behandeling gewenst blijkt gedurende de behandeling wordt dit verzoek eerst met de huisarts besproken, indien doorverwijzing naar een psychiater gewenst is wordt dhr R. Geisler, dhr K. Kho of GGZ Delflanden geadviseerd.

3.     Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen door mevr. H Schaart, GZ-psycholoog.

4.     Indien ik niet op korte termijn ruimte heb om nieuwe patiënten aan te nemen, verwijs ik de patiënt naar de website van Psyzorg Hoflanden, www.psyzorghoflanden.nl voor een lijst met collega praktijken in de buurt. Voor specialistische GGZ verwijs ik naar de website van Stichting 1nP, www.1np.nl

5.     Indien ik niet over een gewenste expertise beschik, adviseer ik de patiënt een collega die wel deze expertise heeft middels mijn netwerk binnen Psyzorg Hoflanden / 1nP.

6.     Tijdens de behandeling vindt indien nodig overleg plaats met de huisarts of de POH-GGZ.

 

-        Patiënten kunnen beperkt gedurende avond/nacht/weekend telefonisch contact opnemen met mij.

-        Indien er sprake is van een crisis wordt de huisarts betrokken. In samenspraak met de huisarts wordt besloten of de crisisdienst van GGZ Delfland (Delft)

 

-        Voor cliënten van 1nP geldt dat er een eigen crisisdienst onder de hoed van Parnassia te raadplegen valt. www.1np.nl

-         

-       Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij de huisartsenpost, de crisisdienst van de GGZ.

-       Er wordt gebruik gemaakt van de algemeen geldende richtlijnen binnen de beroepsgroep als het gaat om verwijzing naar SEH ed.. (Lijn huisarts, crisisdienst van GGZ)

 

 

 

 

 

 

 

6.     Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

 

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

o   DSW zorgverzekeraar, Stad Holland zorgverzekeraar, InTwente zorgverzekeraar

http://dsw.nl

o   CZ-OHRA-Delta Lloyd

o   Zilveren Kruis: Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen, OZF Achmea Zorgverzekeringen, Inter

Privacy verklaring

 

PRIVACYSTATEMENT Mevr drs CM Gelton

 

 

 

Mevr drs. C.M. Gelton gevestigd te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27348970, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe mevr drs C.M. Gelton met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.      Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie [mevr drs. C.M. Gelton] persoonsgegevens verwerkt:

a.       (potentiële) patiënten;

b.      bezoekers aan de praktijk van mevr drs. C.M. Gelton;

c.       bezoekers van www.geltonpsychologie.nl

d.      deelnemers aan bijeenkomsten van mevr drs. C.M. Gelton;

e.       sollicitanten;

f.        alle overige personen die met mevr drs. C.M. Gelton contact opnemen of van wie mevr drs. C.M. Gelton persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2.      Verwerking van persoonsgegevens

Mevr drs. C.M. Gelton verwerkt persoonsgegevens die:

a.       een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.       tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van mevr drs. C.M. Gelton zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

3.      Doeleinden verwerking

Mevr drs. C.M. Gelton verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.       het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.      het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.       het verbeteren van de praktijkwebsite www.geltonpsychologie.nl; 

d.      het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e.       het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.      Rechtsgrond

Mevr drs. C.M. Gelton verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.   toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.   uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.   een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.   een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.          Verwerkers

Mevr drs. C.M. Gelton kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mevr drs. C.M. Gelton persoonsgegevens verwerken. Mevr drs. C.M. Gelton sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6.          Persoonsgegevens delen met derden

Mevr drs. C.M. Gelton deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mevr drs. C.M. Gelton deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7.          Doorgifte buiten de EER

Mevr drs. C.M. Gelton geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt mevr drs. C.M. Gelton ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.          Bewaren van gegevens

Mevr drs. C.M. Gelton bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Mevr drs. C.M. Gelton hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.       medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.       gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.      gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e.       bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9.          Wijzigingen privacystatement

Mevr drs. C.M. Gelton kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van mevr drs. C.M. Gelton gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.       Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mevr drs. C.M. Gelton te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mevr drs. C.M. Gelton door een e-mailbericht te sturen.