Gelton Psychologie

"Een rotsvast bestaan"


Klachten

Klachten bij kinderen

 • Opvoedingsproblemen
 • Schoolproblemen
 • Gedragsproblemen (o.a. ADHD, Autisme)
 • Sociaal emotionele problemen (o.a. onzekerheid, faalangst

Klachten bij adolescenten en (jong)volwassenen

 • Angst / Paniekaanvallen / Fobieën
 • Dwangmatig handelen en denken
 • Depressieve klachten / somberheid
 • Traumatische ervaringen
 • Gevoelens van onzekerheid / laag zelfbeeld
 • Levensfase problematiek
 • Problemen aangaande werk / studie / toekomst
 • Spanningsklachten / burn-out klachten
 • Rouwverwerking
 • Lichamelijke klachten zonder medische reden
 • Eetproblemen

Behandeling

Afhankelijk van de aard van het probleem wordt na de intake begonnen met de behandeling. Dit is in de vorm van individuele therapie . 

Eventueel met betrokkenheid van belangrijke anderen (ouders, partner).

In de behandeling kan gebruik worden gemaakt van verschillende vormen van hulpverlening; o.a.

 • oplossingsgerichte technieken
 • cognitieve gedragstherapie
 • emdr
 • mindfulness

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Gelton Psychologie behandelt binnen de basis GGZ.
 • Om de behandeling via een verzekerd traject te laten verlopen is een verwijsbrief vand e huisarts noodzakelijk; deze dient gedateerd te zijn voor de eerste afspraak.
 • De huisarts mag doorverwijzen wanneer er een vermoeden is van een DSM diagnose
 • Nadat er door de huisarts een indicatie is afgegeven wordt een intakegesprek gepland. U krijgt hierbij eenlink naar een vragenlijst toegezonden, deze moet aan het begin en aan het eind van een behandeling worden ingevuld.
 • Indien er een diagnose wordt gesteld kan een behandeling worden gestart. Indien er geen sprake is van een diagnose kan u helaas geen verzekerde behandeling volgen bij een psycholoog. U kunt er wel voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, het tarief hiervoor is E 90,-.
 • Sinds 2015 wordt gewerkt met zorgzwaartepakketten, in welke u terecht komt hangt af van de ernst van de problematiek. Tijdens de intake wordt hier samen naar gekeken en hoort u in welke pakket u komt.
 • Indien de indicatie te zwaar is voor de BGGZ wordt u doorverwezen via de huisarts naar de Specialistische GGZ.
 • Eventueel kan het gebeuren dat tijdens de behandeling blijkt dat u toch intensievere hulp nodig heeft, ook dan wordt het advies gegeven naar de SGGZ door te verwijzen.
 • Wanneer de behandeling wordt afgerond wordt met u besproken wat het advies is betreffende nazorg en terugvalpreventie. Uw hyuisarts wordt op de hoogte gesteld van de beeindiging van de behandeling.
 • Behandeling in de BGGZ wordt geheel vergoed, behoudens het eigen risico.
 • Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is krijgt u ongeveel tussen de 60 en 80% vergoed. U dient dit zelf na te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij.
 • Een afspraak dient 24 uur van te voren te worden afgezegd, is dit niet het geval zal een deel van het uur tarief aan u worden doorberekend, de verzekering betaalt dit NIET. Het gaat om een bedrag van 55 euro.

Verzekering

Psychologische zorg wordt  in principe vergoed, wel wordt de behandeling verrekend met de verplichte eigen bijdrage in de gezondheidszorg; voor 2018 een bedrag van 385 euro. Het is raadzaam hier rekening mee te houden.

Voor het lopende jaar zijn er met verschillende zorgverzekeraars contracten afgesloten zodat u de behandeling vergoed kunt krijgen. De rekening wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is afgesloten krijgt u de rekening thuis gestuurd en kunt u deze zelf indienen bij uw verzekering. U krijgt deze dan geheel of gedeeltelijk vergoed. De kosten zijn conform het NZa-tarief.

Voor 2018 is er GEEN contract met VGZ, IZA, IZA Cure, IZZ, Unive, Bewust, Zekur.nl, Zorgzaam en UMC. Bovendien is er geen contract aangegaan met Menzis!

Houdt u hier aub rekening mee, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan aan t eind van het traject. Het is verstandig even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zeker te zijn van het te vergoeden tarief.

 

Basis GGZ

Via uw huisarts krijgt u, nadat u met hem of haar uw klachten heb besproken een verwijsbrief. De huisarts meldt hierop de klacht maar geeft ook aan hoeveel consulten u vergoed gaat krijgen voor de behandeling. Mocht dit niet goed zijn ingeschat zal er in samenspraak met uw huisarts een andere beter passende verwijzing worden opgesteld.

Er bestaan sinds 2014 drie productgroepen, namelijk een kort behandeltraject, een middellang traject en een intensief traject. De aard van de klacht zal bepalend zijn voor het traject waarvoor u in aanmerking komt.


Maximumtarief conform NZa:
 Kort â € 487,26
 Middel â €  830,23
 Intensief â € 1.301,85

 

 

Niet verzekerde zorg valt onder het uur tarief van € 92,- per consult van 60 minuten.

Kiest u ervoor om zelf te betalen zijn de kosten conform het NZa tarief.

 

 

Klachtenprocedure

Voor alle GZ-Psychologen geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychologen, die is opgesteld door de Nederlandse Instituut van Psychologen (zie www.lvvp.nl en www.psynip.nl).

 

Kort samengevat houdt dit in:

 

 • U heeft recht op informatie.
 • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
 • U heeft recht op inzage van uw dossier
 • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen

 

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.info en www.psynip.nl) en de Wet Klachtrecht clienten Zorgsector (WKCZ).

Klachtbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met uw psychotherapeut niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.info).

Kwaliteitszorg

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Gelton Psychologie

Naam regiebehandelaar: C.M. Gelton

E-mailadres: geltonpsychologie@gmail.com

KvK nummer: 27348970

Website: www.geltonpsychologie.nl

BIG-registraties: 69059088025

Overige kwalificaties: K&J NIP

Basisopleiding: Klinische en Orthopedagogiek

AGB-code praktijk: 94055524

AGB-code persoonlijk: 94004826

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Angst / paniekaanvallen/ fobieen Dwangmatig handelen en denken Depressieve klachten /

somberheid Traumatische ervaringen Gevoelens van onzekerheid / laag zelfbeeld Levensfase

problematiek Problemen aangaande werk / toekomst Spanningsklachten / burn-out klachten

Rouwverwerking Lichamelijke klachten zonder medische reden Eetproblemen Coaching

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

C.M. Gelton (BIG 69059088025)

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: Fysiotherapeuten, haptonoom, verloskundigen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen: Maaike van Bentveld ; Hein Schreuder; Roland Hus en huisartsen Studenten

Gezondheidszorg Collega's: Hester Schaart; Mirjam van de Maarel; Annemiek Grootscholten, allen GZ

Psychologen. - Ik ben lid van de coöperatie Psyzorg Hoflanden, een netwerk van Vrijgevestigde

Psychologenpraktijken binnen de regio Den Haag, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe

Waterweg Noord, werkzaam binnen de Generalistische BasisGGZ en de Specialistische GGZ. Psyzorg

Hoflanden vormt samen met de ketenpartners een professioneel netwerk binnen de GGZ. - Tevens

ben ik verbonden aan Stichitng 1nP

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

1. Indien tijdens de behandeling een medicatievraag naar voren komt, dan wordt dhr K. Kho

psychiater of de huisarts van de betreffende client, geconsulteerd.. 2. Indien medicamenteuze

behandeling gewenst blijkt gedurende de behandeling wordt dit verzoek eerst met de huisarts

besproken, indien doorverwijzing naar een psychiater gewenst is wordt dhr R. Geisler, dhr K. Kho of

GGZ Delflanden geadviseerd. 3. Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de

praktijk waargenomen door mevr. H Schaart, GZ-psycholoog. 4. Indien ik niet op korte termijn ruimte

heb om nieuwe patiënten aan te nemen, verwijs ik de patiënt naar de website van Psyzorg

Hoflanden, www.psyzorghoflanden.nl voor een lijst met collega praktijken in de buurt. Voor

specialistische GGZ verwijs ik naar de website van Stichting 1nP, www.1np.nl 5. Indien ik niet over

een gewenste expertise beschik, adviseer ik de patiënt een collega die wel deze expertise heeft

middels mijn netwerk binnen Psyzorg Hoflanden / 1nP. 6. Tijdens de behandeling vindt indien nodig

overleg plaats met de huisarts of de POH-GGZ.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

- Patiënten kunnen beperkt gedurende avond/nacht/weekend telefonisch contact opnemen met mij.

- Indien er sprake is van een crisis wordt de huisarts betrokken. In samenspraak met de huisarts

wordt besloten of de crisisdienst van GGZ Delfland (Delft) - Voor cliënten van 1nP geldt dat er een

eigen crisisdienst onder de zorg van Parnassia te raadplegen valt. www.1np.nl

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: er gebruik wordt gemaakt van de algemeen geldende regels zoals opgesteld door het

NIP

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?

Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: o DSW zorgverzekeraar, Stad Holland

zorgverzekeraar, InTwente zorgverzekeraar o CZ-OHRA-Delta Lloyd o Zilveren Kruis: Zilveren Kruis

Achmea Zorgverzekeringen, OZF Achmea Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO

Zorgverzekeringen, AGIS zorgverzekeringen, Avero Achmea Zorgverzekeringen, Nedaco B.V./Caresco

B.V., IAK Volmacht B.V., Aevitae B.V., Turien&co. Assuradeuren. o Multizorg: PNO zorg, VvAA

zorgverzekering, ONVZ zorgverzekeraar, De Amersfoortse Verzekeringen, DITZO zorgverzekering,

BeterDichtbij, Salland Zorgverzekeringen, Hollandzorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en

Zekerheid Zorgverzekeraar, Caresco (ASR ziektekosten), IAK Volmacht (ASR Ziektekosten), Aevitae

(ASR ziektekosten), Turien&Co (ASR ziektekosten). o De Friesland

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www. dsw.nl https://www.zilverenkruis.nl 

https://www.multizorg.nl https://www.cz.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

 

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow

tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: https://www.psynip.nl https://www.lvvp.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

o Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij de klachtencommissie

LvvP en de klachtenregeling is hier te vinden: www.lvvp.info/over-delvvp/

lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

Link naar website: www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

o Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de LvvP bemiddelaar

en de geschillenregeling is hier te vinden:

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Mevrouw H (Hester) Schaart

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.geltonpsychologie.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Cliënten kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de website, daarnaast kunnen zij zich

ook telefonisch bij mij aanmelden. Ook huisartsen kunnen cliënten alvast voor aanmelden. Ik breng

hen op de hoogte van de wachttijd en maak zsm een intake afspraak. Ik stuur cliënten een mail met

de bevestiging van de afspraak. De intake en behandeling is in eigen hand.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: C.M. Gelton

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Indien gewenst en nodig in de SGGZ collega's vanuit Stichting 1nP https://www.1np.nl

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: C.M. Gelton

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: C.M. Gelton

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Na de intake volgt de bespreking van de behandelovereenkomst, dit gebeurt met elke cliënt.

Daarnaast worden afspraken gemaakt over evaluatiemomenten. Met derden wordt na overleg met

de cliënt informatie verstrekt, tenzij er een privacyverklaring is ondertekend. Huisartsen worden aan

het begin en het eind van een behandeltraject op de hoogte gebracht.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Op de momenten die eerder zijn afgesproken zijn er evaluatiemomenten / voortgangsgesprekken in

de behandeling. Indien nodig of gewenst zijn deze er eerder. De praktijk maakt gebruik van ROM, via

het software programma.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens

aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): htpps://svr.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Elk kwartaal wordt hier aandacht aan besteed.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Aan het eind van de behandeling vraag ik de cliënttevredenheid uit. Indien nodig wordt dit eerder ter

discussie gesteld.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: CM Gelton

Plaats: Delft

Datum: 03-10-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld.

 

 

 geltonpsychologie.png